> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 1/2007

Záznam přidán/aktualizován: 5. únor 2009 v 10.20 hod.

Česká asociace pojišťoven na nové adrese a s novou image (Rozhovor s generálním

tajemníkem ČAP lng. Tomášem Síkorou)..............................................................................3

Novoroční anketa (Eva Trojanová).........................................................................................4

Motoristické aktuality: K některým častým dotazům ohledně

odtahů vozidel (JUDr. Tomáš Beran).................................................................................12

Nasloucháme pozorně svým zákazníkům? (vp)..................................................................13

Pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů ve Finsku (La)......................................................13

Více elektronických systémů v automobilech

- vyšší bezpečnostná silnicích? (Marek Zeman)..............................................................14

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................14

INFO z Evropské unie (lng. Josef Čížek)..............................................................................15

Finské zaměstnanecké penzijní pojištění je součástí sociálního zabezpečení (La)............16

Telegraficky (Eva Trojanová).................................................................................................17

Praxe, Spory, Stanoviska: K problematice vracení soudního poplatku

(JUDr. Vlasta Miklušáková)................................................................................................18

Krátce z předvánočních setkání pojišťoven (va)................................................................18

Velké škody: Zkáza Mariánského sloupu (Josef Hrubeš)....................................................19

CONTENTS

New address and new image of the Czech Insurance Association

(interview with the ČAP Secretary General Mr. Tomáš Sikora)

New Year's survey (Eva Trojanová)

News for motorists: As to some frequently asked questions concerning towaway of vehicles (Tomáš Beran)

Do we carefully listen to our customers? (vp)

Employer's liability insurance in Finland (La)

More electronic systems in vehicles - Higher safety on roads? (Marek Zeman)

From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá)

INFO from the European Union (Josef Čížek)

Finnish employee's pension insurance is part of the social security (La)

By wire (Eva Trojanová)

Practice, Disputes, Standpoints: Refund of court charge (Vlasta Miklušáková)

Briefly from the pre-Christmas meetings of insurance companies (va)

Big losses: Damage of the Marian Column (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz