> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 7/2007

Záznam přidán/aktualizován: 5. únor 2009 v 10.28 hod.

Problematika likvidace škod na zdraví z hlediska pojistného podvodu (Eva Trojanová).....3

Návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů z pohledu pojišťoven (Jana Antošová).....4

20 let letecké zdravotnické záchranné služby u nás (mk).....................................................5

Co je nového na poli mezinárodních účetních standardů pro pojistné smlouvy?

(Imrich Lozsi)........................................................................................................................5

V soutěži Accenture Zlatá koruna 2007 byly oceněny nejlepší finanční produkty roku (eva)... 6

K vývoji úspor obyvatelstva (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)................................................7

ERM v pojišťovnách (Ing. Vladimír Pulchart, MBA).............................................................7

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...........................................................8

Zjišťování příčin požárů a pojistné podvody související se žhářstvím (3. část)

(JUDr. Vlastimil Pršal, Ph.D.)..............................................................................................9

Motoristické aktuality: Body, o nichž řidič neví? (JUDr. Tomáš Beran)............................10

Deloitte koordinuje přípravu nových pravidel pro solventnost českých pojišťoven

(Z tiskové zprávy Deloitte)..................................................................................................10

V Senci se konala mezinárodní vědecká konference na téma Vývojové trendy

v pojišťovnictví (prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.).............................................................11

Záměry a zájmy Evropanů ve vztahu k letní dovolené pro rok 2007 (mk)......................12

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek).............................................................................13

Pojištění odpovědnosti za škody v chemickém a farmakologickém průmyslu

(Ing. Jiří Janata, CSc.)........................................................................................................14

Zelená kniha o retailových finančních službách (Václav Kodiš)........................................15

Německé pojišťovnictví v roce 2006: „Tahounem" trhuje důchodové pojištění (La).....16

Švýcarské pojišťovnictví je významným zaměstnavatelem (La).......................................16

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................17

Praxe, Spory, Stanoviska: Nelehký osud „rentiéra" (JUDr. Jaroslava Sulcová)................18

Inzerce....................................................................................................................................18

Umělecké klenoty ve sbírkách pojišťoven: Emil Filla (Josef Hrubeš) ...............................19

CONTENTS

Claims handling of damages to health in view of insurance fraud (Eva Trojanová) Bill on stabilization of the state budget in view of insurance companies (Jana Antošová) 20 years of air rescue service in the Czech Republic (mk) News concerning international accounting standards in relation to insurance contracts?

(Imrich Lozsi) Best financial products awarded by Accenture "Zlatá koruna 2007" (eva) To the development of savings of in habitants (Jaroslav Mesršmíd) From among the new legal awards (Jiřina Kotrbatá) ERM in insurance companies (Vladimir Pulchart) Searching for fire causes and insurance fraud concerning fire raising (Part 3)

(Vlastimil Pršal) News for motorists: Points, which of the driver does not know? (Tomáš Beran) Deloitte coordinate preparation of new solvency regulations for Czech insurance

companies (Deloitte Czech Republic Press Release ) Conference on Development trends in the insurance sector took place in Senec

(Jaroslav Daňhel) Intentions and interests of Europeans in relation to their summer holidays in 2007 (mk) INFO from the European Union (Josef Čížek) Third party liability insurance of risk in the chemical and pharmaceutical industry

(Ing. Jiří Janata, CSc.) Green Book on retail financial services (Václav Kodiš) News from abroad (La) By wire (Eva Trojanová)

Practice, Disputes, Standpoints: Rentier's destiny is far from easy (Jaroslava Sulcová) Pieces of art in insurance companies' collections: Emil Filla (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz