> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 11/2007

Záznam přidán/aktualizován: 5. únor 2009 v 11.01 hod.

Česká kancelář pojistitelů spustila provoz databáze škod povinného ručení

(Eva Trojanová).....................................................................................................................3

Světový pojistný trh v roce 2006 (doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.).....................................4

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...........................................................5

Prosazování kvality do zabezpečování majetku a osob (Eva Trojanová)............................6

Budoucnost globálních struktur pojišťovacích skupin (La)................................................7

Evropský rok 2007 rovných příležitostí pro všechny (Václav Kodiš)..................................8

Inzerce......................................................................................................................................8

Největší filantrop mezi českými pojišťovnami (Marie Kůrková)..........................................9

Motoristické aktuality: Průměrné měření a jeho (ne)zákonnost (JUDr. Tomáš Beran) .... 10

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek).............................................................................11

Orkán Kyrill: jedinečná událost nebo náznak dlouhodobého trendu? (mk)...................12

Ukončování smluv na Floridě (La)......................................................................................12

Zaměstnanost v německém pojišťovnictví (La)..................................................................13

Konference k 15. výročí Hospodářské fakulty TU v Liberci

(doc. Ing. Arnošt Böhm, CSc.) ............................................................................................13

Další novela zákona o silničním provozu a o přestupcích (JUDr. Pavel Busta)................14

Jaké bylo 51. Rendez-Vous de Septembre? (Ing. Vladimír Pulchart).................................15

Personálie...............................................................................................................................15

Pojistné podvody z praxe (il)................................................................................................16

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................17

Praxe, Spory, Stanoviska: Ještě jednou k ušlému zisku (JUDr. Jaroslava Sulcová)..........18

Recenze: Jan T. Kozák a kol. - Povodně v českých zemích (Milik Tichý)............................18

Umělecké klenoty ve sbírkách pojišťoven: Václav Hollar (Josef Hrabeš)..........................19

CONTENTS

Czech Insurers' Bureau launched motor TPL insurance loss database (Eva Trojanová)

World insurance market in year 2006 (Eva Ducháčková)

From among the new legal awards (Jiřina Kotrbatá)

Promoting quality of property and persons' security (Eva Trojanová)

Future of insurance groups global structures (La)

European Year 2007 of equal opportunities for ail (Václav Kodiš)

Advertising

The biggest philantrophe among the Czech insurance companies (Marie Kůrková)

News for motorists: Average measurement and its (illegality (JUDr. Tomáš Beran)

INFO from the European Union (Ing. Josef Čížek)

Kyrill hurricane: a unique event or a long term view? (mk)

Terminating of insurance contracts in Florida (La)

Insurance rate in German insurance companies (La)

15. Annual conference of the Faculty of Economy of the Technical University in Liberec

(Arnošt Böhm)

Another amendment of the law on road traffic and offences (Pavel Busta)

What was the 51s' Rende-Vous in September like? (Vladimir Pulchart)

Personnel affairs

Cases of insurance fraud in practice (il)

By wire (Eva Trojanová)

Practice, Disputes, Standpoints: Loss of profit once again (Jaroslava Sulcová)

Book review: Jan T. Kozák and colleagues - Floods in the Czech lands (Milík Tichý)

Pieces of art in insurance companies' collections: Václav HOLLAR (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz