> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 12/2006

Záznam přidán/aktualizován: 10. únor 2009 v 14.55 hod.

Cílem spolupráce pojišťoven a policie je účinnější ochrana majetku, života a zdraví

občanů - Rozhovor se zástupcem ředitele Ředitelství služby dopravní policie Policejního

prezidia ČR plk. JUDr. Vladimírem Stupkou (Eva Trojanová).............................................3

Postoje veřejnosti k důchodovému systému (Ing. Rudolf Voborský).....................................5

Čínský pojistný trh - velké změny a rychlý růst (La)..........................................................6

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...........................................................7

Rizika dnešní doby - umí se s nimi pojišťovnictví vypořádat? (VP)..................................8

Aktuality ze zahraničí: Švédsko zavádí alkoholové zámky (VA)...........................................8

Setkání evropských pojistitelů majetku v Mnichově...........................................................9

Jedenácté setkání redakčních rad časopisů CAP a SAP (eva)............................................9

Z nových produktů (Tisková zpráva ECAP)...........................................................................9

Motoristické aktuality: Havarijní pojištění versus povinné ručení (JUDr. Tomáš Beran) .... 10

Pojištění pacientů ve Finsku (La).........................................................................................10

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek).............................................................................11

Firmy zapomínají chránit své duševní vlastnictví a přicházejí tím o velké peníze

(Studie KPMG)....................................................................................................................12

Daně a pojištění ve Finsku (La)............................................................................................13

Nové trendy evropského trhu neživotního pojištění (Ing. Vladimír Pukhart, MBA)........14

Genetika v poisťovníctve (Ing. Dana Poláčková)..................................................................15

Mezinárodní setkání právníků (jm).....................................................................................16

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................17

Praxe, spory, názory, stanoviska: Praktické zkušenosti se zákonem č. 38/2004 Sb.

(JUDr. Jaroslava Sulcová)..................................................................................................18

Europ Assistance oslavila 5 let v České republice (eva).....................................................18

Velké škody: Stavební havárie Smetanova nábřeží (Josef H rubeš) .....................................19

Příloha: Celoroční obsah Pojistného obzoru za rok 2006

CONTENTS

Insurance companies' and Police co-operation aims at more efficient protection of

property, life and public health (An interview with representative of Traffic Police Service

Directorate of the Czech Republic Police Presidium Mr. Vladimír Stupka) (Eva Trojanová)

Public attitude towards the pension system (Rudolf Voborský)

Chinese insurance market - big changes and fast growth (La)

From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá)

Current risks - Is the insurance industry able to handle them? (VP)

News from abroad: Sweden introduces alcohol labels (VA)

European property insurers' meeting in Munich

Eleventh meeting of CAP and SAP editors (eva)

New products (ECAP Press Release)

New for motorists: Motor hull casco insurance versus motor TPL insurance (Tomáš

Beran)

Insurance of patients in Finland (La)

INFO from the European Union (Josef Čížek)

Companies forget to protect their intellectual property and lose high amounts of money

(KPMG)

Taxes and insurance in Finland (La)

New trends of the European non-life insurance market (Vladimir Pulchart)

Genetics in the insurance industry (Dana Palachová)

International lawyers' meeting (jm)

By wire (Eva Trojanová)

Practice, disputes, opinions, standpoints: Practical experience with the Act No. 38/2004

Coll. (Jaroslava Sulcová)

Europ Assistance celebrated 5lh anniversary in the Czech Republic (eva)

Big losses: Construction accident of Smetana Riverside (Josef Hrubeš)

Appendix: Insurance Review year-long contents 2006

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz