> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 7/2006

Záznam přidán/aktualizován: 10. únor 2009 v 14.58 hod.

ČAP musí začít být vnímána jako silná a otevřená organizace - Rozhovor s novým

generálním tajemníkem České asociace pojišťoven Ing. Tomášem Síkorou (Eva Trojanová).......3

Výběr ze statistiky nehodovosti na pozemních komunikacích ČR v roce 2005 (ET)........4

Provoz vozidla z pohledu povinného ručení (JUDr. Jiří Jirsa).............................................5

Jak zmírnit dopravní nehodovost? (Ing. Ladislav Skácal)....................................................6

Personální info k integraci dohledu nad finančním trhem (eva)........................................7

Katastrofy a světové pojišťovnictví v roce 2005 (doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.)............8

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek)...............................................................................9

Motoristické aktuality: Nové povinnosti podle zákona o silničním provozu

(JUDr. Pavel Busta)............................................................................................................10

Zlatá koruna: ceny nejlepším finančním produktům roku 2006 (eva).............................J1

Zabezpečení motorových vozidel (Ing. Zdeněk Veiner).......................................................12

Inzerce....................................................................................................................................13

Nová úprava autosedaček od 1. 7. 2006 (JUDr. Tomáš Beran)...........................................13

Čeští spotřebitelé a úvěry (Eva Trojanová)............................................................................14

Pojišťovna roku 2005 (va).....................................................................................................14

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................15

Praxe, Spory, Názory, Stanoviska: Zajímavosti ze Slovenska (JUDr. Jaroslava Sulcová) .... 16

15 let pro život, jaký je (eva).................................................................................................16

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................17

Recenze: T. Cipra - Finanční a pojistné vzorce (Mil)..........................................................18

Velké škody: Největší požár v historii Prahy (Josef Hrubeš)................................................19

CONTENTS

ČAP must start being perceived as a strong and open organisation

Interview with the new Secretary General of the Czech Insurance Association

Mr. Tomáš Síkora (Eva Trojanová) Draft from the road traffic accident rate statistics in the Czech Republic

in year 2005 (ET) Operation of a vehicle in view of the motor third party liability insurance (Jiří Jirsa) How to reduce the road traffic accident rate? (Ladislav Skácal)

Personal information concerning integration of the financial market's supervision (eva) Catastrophes and the world insurance industry in year 2005 (Eva Ducháčková.) INFO from the European Union (Josef Čížek)

News for motorists: New obligations as per the Traffic Law (Pavel Busta) Golden Crown: Prize for the best financial products of the year 2006 (eva) Security of the motor vehicles (Zdeněk Veiner)

New regulation concerning seat shells as from July 1, 2006 (Tomáš Beran) Czech consumers and loans (Eva Trojanová) Insurance company of the year 2005 (va) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá)

Practice, Disputes, Standpoints: Matters of interest from Slovakia (Jaroslava Sulcová) 15 years for the life as it is (Eva Trojanová) By wire (Eva Trojanová)

Financial and insurance formulas: Cipra, T., Praha 2006, Grada (Book review) (Mil) Big losses: Biggest fire in the history of Prague (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz