> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 6/2006

Záznam přidán/aktualizován: 10. únor 2009 v 14.59 hod.

Většina legislativy pro pojišťovnictví se tvoří v Bruselu (Jaroslav Mesršmíd)....................3

Zajišťování procesu implementace práva Evropské unie na ústřední úrovni

české státní správy (Jan Hanzl, Zora Mališová).................................................................4

Měsíc po povodních pojišťovny vyplatily 92 mil. Kč (Tisková zpráva ČAP).......................5

Státní dotace na pojištění pro zemědělce se zvýšila (Tisková zpráva ČAP).........................5

Garanční systémy v pojišťovnictví (číž.).................................................................................6

Návrh Směrnice Evropského parlamentu a Rady o vyhodnocování povodní

a protipovodňových opatřeních (číž,).................................................................................7

Budoucnost Evropy- ptáme se na ty správné otázky? (Václav Kodiš)...............................8

Předběžné výsledky členů ČAP za 1. čtvrtletí 2006 (Tisková zpráva ČAP).........................8

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek)...............................................................................9

Motoristické aktuality: Dopravní nehoda (JUDr. Pavel Busta)..........................................10

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................11

Jmenování ředitele sekce dohledu nad pojišťovnami (ČNB).............................................11

Jednotný platební prostor ve všech členských státech Evropské unie do roku 2010

(Václav Kodiš).....................................................................................................................12

Druhé vydání Studijních textů CAP (ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc, PhDr. Jitka Bohmová) ... 12

Jednání evropských aktuárů v Praze (Jiří Fialka)..............................................................13

Nové trendy evropského trhu neživotního pojištění (Ing. Vladimír Pulchart)...................13

PYROS/ISET 2006 (Ing. Zdeněk Veiner)..............................................................................14

Pojišťovnictví v nových členských zemích Evropské unie (doc. Ing. Eva Duchácková, CSc.).... 15

Návyky Evropanů ve vztahu k lezní dovolené (Vladimír Fuchs).......................................16

Recenze: Ovládání rizika (Jiří Janata)..................................................................................16

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................17

Praxe, Spory, Názory, Stanoviska: Stanovení majetkové' újmy na věci

(JUDr. Jaroslava Sulcová)..................................................................................................18

Specializované dvousemestrální studium „Základy pojistného práva" v CAP

(PhDr. Jitka Bohmová)........................................................................................................18

Velké škody: Zkáza nádraží Těšnov (Josef Hrubeš)..............................................................19

CONTENTS

Most of the insurance legislature is created in Brussels (Jaroslav Mesršmíd) Assurance of the EU law implementation on the level of the Czech central administration

(Jan Hanzl, Zora Mališová) Insurance companies have paid out CZK 92m within the first month since the floods (ČAP) State subsidy on agricultural insurance has increased (ČAP) Guarantee systems in the insurance industry (Josef Čížek) European Parliament and Commission Draft Directive on evaluation of floods

and flood preventing measures (Josef Čížek) The future of Europe - Do we ask the right questions.7 (Václav Kodiš) Preliminary results of the CAP members for the 1" quarter of 2006 INFO from the European Union (Josef Čížek) New for motorists: Traffic accident (Pavel Busta) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá)

Appointment of the director of the section for supervision of insurance companies (ČNB) United payment area in all EU member states by year 2010? (Václav Kodiš) Second issue of the CAP Study Texts (Jaroslav Mesršmíd, Jitka Bohmová) European actuaries' meeting in Prague (Jiří Fialka)

New trends of the European non-life insurance market (Vladimir Pulchart) PYROS/ISET 2006 (Zdeněk Veiner)

Insurance industry in the new European Union member states (Eva Duchácková) Europeans' habits in relation to the summer vacation (Vladimir Fuchs) Book review: prof. Ing. Milík Tichý, DrSc, Risk Control (Jiří Janata) By wire (Eva Trojanová)

Practice, Disputes, Standpoints: Damage to property assessment (Jaroslava Sulcová) Specialized study "Basis of the insurance law" in CAP (Jitka Bohmová) Big losses: Destruction of the Těšnov station (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz