> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 5/2006

Záznam přidán/aktualizován: 10. únor 2009 v 15.00 hod.

Regulace a dohled ve světle integrace dohledových činností

(JUDr. Jana Čechová, PhDr. Vladimír Přikryl)...................................................................3

Poznámky k některým legislativním změnám v oblasti pojišťovnictví

(JUDr. Věra Skopová)..........................................................................................................4

Zasedalo shromáždění členů CAP

(lng. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)............................................................................................6

Prezidium CAP zvolilo Ladislava Bartoníčka do funkce prezidenta................................7

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)..........................................................7

Sdělení Komise EU k regulaci činnosti ratingových agentur.............................................8

Kodex etiky v pojišťovnictví po deseti letech změněn (lng. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)......8

Kodex etiky v pojišťovnictví České asociace pojišťoven.....................................................9

Zabránění v jízdě policistou (JUDr. Pavel Bašta).............................................................. 10

Centrální bankéři uspořádali konferenci k novému uspořádání státního

dohledu (prof. lng. Jaroslav Daňhel, CSc.)...................................................................... 1]

Sympozium Světové asociace ovlivňování počasí (lng. Václav Vilhelm.CSc.) .................. 12

INFO z Evropské unie

(lng. Josef Čížek, Mgr. Miloslav Langhammer, lng. Eva Svobodová)............................... 14

Praxe, Spory, Názory, Stanoviska: Odškodnění pozůstalých po obětech nehod

(JUDr. Vlasta Miklušáková)............................................................................................... 15

Srážka se zvířetem - náhrada škody (JUDr. Tomáš Beran).............................................. 15

Aktuality ze zahraničí.......................................................................................................... 16

Telegraficky (Eva Trojanová)............................................................................................... 17

Inzerce................................................................................................................................... 18

Velké škody: Požár Michelského plynojemu (Josef Hrubeš) .............................................. 19

CONTENTS

Regulation and supervisory in view of integration of the supervisory activities

(Jana Čechová. Vladimir Přikryl) Notes concerning some changes in the insurance legislatur

(Věra Skopová) CAP Assembly of members, meeting (Jaroslav Mesršmíd) CAP Presidium elected Ladislav Bartoníček to office of the CAP President From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá)

EU Commission Communication concerning the rating agencies, regulation activities Code of ethics in insurance was changed after ten years ČAP Code of ethics in insurance (Jaroslav Mesršmíd)

INFO from the European Union (Josef Čížek. Miroslav Langhammer, Eva Svobodová) Preventing from ride by a policeman (Pavel Busta) Bankers of the Czech National Bank organized a conference on the new arrangements

of the state supervision (Jaroslav Daňhel) Symposium of the World Association on Climate Change (Václav Wilhelm) Practice, Disputes, Standpoints: Indemnity paid to survivors of accident victims

(Vlasta Miklušáková) Collision with an animal - Indemnity (Tomáš Beran) News from abroad By wire (Eva Trojanová) Advertisements Big losses: Fire of the Michelsky gas-holder (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz