> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 2/2006

Záznam přidán/aktualizován: 10. únor 2009 v 15.09 hod.

Národní tripartitní seminář o důchodové reformě (Mgr. Jiří Král) ....................................3

Ještě jedno ohlédnutí za seminářem o důchodové reformě (Ing. Rudolf Voborský)............4

Diskuze: K problematice regulace v pojišťovnictví (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)..............5

Nové řešení penzí v 21. století: Turnérova zpráva (Mgr. Martin Štěpánek, Ing. Jan Škorpík).....6

Motoristické aktuality: Nove' přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu

na pozemních komunikacích (JUDr. Pavel Busta)..............................................................7

Okénko do Evropy: Francouzský pojistný trh (Ing. Vladimír Pulchart, MBA).....................9

Legislativní změny v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu

způsobenou provozem vozidla a v zákoně č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

(JUDr. Jiří Jirsa).................................................................................................................10

Hurikány - metla i činitel rozvoje světového pojišťovnictví a zajištění - /. část

(Ing. Michal Škorpil)...........................................................................................................11

Validace výstupů povodňových modelů (doc. RNDr. Milan Šulista. CSc.).........................12

Nehodovost na dálnicích České republiky (Ing. Ladislav Skácal)......................................13

Pojišťovny ve Francii: Peníze ať dá stát (va).......................................................................14

INFO z Evropské ume (Ing. Josef Čížek)................................................................................15

Příspěvek OECD ke zmírnění následků globálních katastrof

(Z prezentace viceprezidenta AIA p. Snydera)....................................................................16

Praxe, Spory, Stanoviska: Víly zisk v kombinaci se zapůjčením náhradního vozidla

(JUDr. Jaroslava Sulcová)..................................................................................................17

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................18

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................18

Velké škody: Výbuch svítiplynu Na Ohradě (Josef Hrubeš).................................................19

CONTENTS

National seminar of the government, employers and trade unions concerning reform

of the retirement system (Jiří Král) One more review of the seminar on the retirement reform (Rudolf Voborský) Discussion: As to regulation in the insurance industry (Jaroslav Mesršmíd) New solution of pensions in the 21" Century: Turner's Report

(Martin Štěpánek, Jan Škorpík) News for motorists: New offence against security and fluency of road traffic

with sanctions and points (Pavel Busta) Sight at Europe: French insurance market (Vladimir Pulchart) Legislative changes in the Act No. 168/1999 Coll. on motor third party liability

and in the Act No. 37/2004 Coll. on insurance contract (Jiří Jirsa) Hurricanes - A scourge and a factor of world insurance and reinsurance development

(Part 1) (Michal Škorpil) Validation of flood model's outputs (Milan Šulista) Accident rate on the Czech highways (Ladislav Skácal) French insurance companies: Let the state give money (va) INFO from the European Union (Josef Čížek) OECD's report on attenuation of global catastrophes' consequences

(From the AIA's Vice-president Mr. Snyder's paper) Practice, Disputes, Standpoints: Loss of profit in combination with rental of a substitute

vehicle (Jaroslava Sulcová) By wire (Eva Trojanová)

From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Big losses: Gas explosion in Vítkov (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz