> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 5/2005

Záznam přidán/aktualizován: 11. únor 2009 v 11.17 hod.

Změna znaleckého standardu (Ing. Pavel Hašek) .................................................................3

Identifikace vozidel pomocí VIN (Marcela Kobíková)...........................................................4

Systém registrace provedeného zabezpečeni vozidel (SYREZ) (Ing. Zdeněk Veiner).........5

Nehodovost na pozemních komunikacích v ČR za rok 2004 (eva).....................................6

Česká republika má jeden z nejstarších vozových parků v Evropě (era)..........................8

Mezinárodní výzkumy používání bezpečnostních pásů (Ing, Ladislav Skácal)..................8

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................10

Shromáždění členů ČAP (eva) .............................................................................................10

INFO z Evropské unie (Ing. Jana Pospíšilová, Mgr. Miroslav Langhammer).....................U

Setkání specialistů na požárně bezpečnostní zařízení v Kolíně nad Rýnem

(Ing. Pavel Rybář)...............................................................................................................12

Na aktuální téma: K bodovému hodnocení právních deliktů (JUDr. Pavel Busta).............14

Letošní období hurikánů v oblasti Atlantiku bude opět značně aktivní

(Michal Škorpil)..................................................................................................................14

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................16

Představujeme vám: Stálou skupinu pro zemědělské pojištění CAP

a jejího nového předsedu Ing. Jiřího Havelku (eva).........................................................16

Komerční prezentace............................................................................................................17

Praxe, Spory, Stanoviska: Náhrada škody a důkazní břemeno

(JUDr. Vlasta Miklušáková)................................................................................................18

Recenze: Účetnictví pojišťoven po vstupu do EU (vav)........................................................18

Velké pojistné události: Požár Staroměstské radnice (Josef H rubeš)..................................19

Příloha: Umrtnostní tabulky nezávislé na pohlaví pro CR (unisex tabulky) a důsledky pro

pojistně-matematické výpočty - /. část (Mgr. Petr Smetana, prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.l

CONTENTS

Amendment of the Expert Standard (Pavel Hašek)

Identification of vehicles with the help of VIN (Marcela Kobíková)

Registration system of vehicles with security devices (SYREZ) (Zdeněk Veiner)

Accident-rate on traffic roads in the Czech Republic in 2004 (eva)

Czech Republic has one among the oldest autoparks in Europe (eva)

International research on use of safety belts (Ladislav Skácal)

From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá)

Assembly of ČAP members (eva)

INFO from the European Union (Miroslav Langhammer, Jana Pospíšilová)

Meeting of specialists concerned with fire-security equipment in Cologne (Pavel Rybář)

As to the evaluation of offences by points (Pavel Busta)

This year's hurricane period in the Atlantic region will be significantly active again

(Michal Škorpil) By wire (Eva Trojanová) Introduction: Standing Work Group on Agricultural insurance and its new Chairman

Mr Jiří Havelka (eva) Practice, Disputes, Standpoints: Loss indemnity and burden of proof (Vlasta Miklušáková) Book review: Čejková V., Valouch P.: Accounting of insurance companies

after entering the EU (vav) Big insured losses: Fire of Old Town Hall (Josef H rubeš) Enclosure: Czech Republic dead-rate tables independent of gender (unisex tables),

Part One (Petr Smetana, Tomáš Cipra)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz