> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 12/2005

Záznam přidán/aktualizován: 11. únor 2009 v 11.23 hod.

Na aktuální téma: Rozhovor s prezidentem ČAP Ing. Ladislavem Bartoníčkem, MBA

(Eva Trojanová) ....................................................................................................................3

Makroekonomický výhled České republiky na období 2006 - 2007

(doc. Ing. PavelMertlík, CSc.)..............................................................................................4

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)...........................................................6

Systémy včasného varování v pojišťovnictví (RNDr. Luděk Ambrož., CSc.) .........................6

Pojistitelnost vývozních úvěrových rizik z pohledu ekonomické teorie

(PhDr. Ing. Tomáš Barči, Ph.D.)...........................................................................................8

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek, Ing. Miroslav Langhammer, Ing. Jana Pospíšilová)......10

Sdělení komise Radě o řízení rizik a řešení krizí v zemědělství (ing. Josef Čížek)...........11

Odborná knihovna CAP obohatila svůj knihovní fond (Jitka Bohmová, Eva Trojanová) ... 13

Pojišťovna štěstí (Marie Kůrková).........................................................................................14

SISA je vždy na straně kvality (JUDr. Miroslav Brůžek)....................................................15

Česká leasingová a finanční asociace bilancovala první tři čtvrtletí 2005 (eva)..............15

Sdružení CZECH TOP 100 zveřejnilo výsledky 12. ročníku soutěže Nejlepší výroční

zprávy České republiky (eva)...........................................................................................15

Zasedání výboru CEA pro pojištění jaderných rizik v Praze (JUDr. Petr Záruba).........16

Trh pojištění vzrostl o 3,4 % (Tisková zpráva ČAP)............................................................16

Praxe, Spory, Stanoviska: Výše náhrady škody - odstranění vad podání

(JUDr. Vlasta Miklušáková)................................................................................................16

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................17

Velké pojistné události: Rozlomení monolitu pro Pražský hrad (Josef Hrubeš).................19

CONTENTS

Report on current events: Interview with the President of ČAP

Ing. Ladislav Barloníček, MBA (Eva Trojanová) Macroeconomic outlook of the Czech Republic for the period 2006 - 2007 (Pavel Mertlík) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Early Warning Systems (Luděk Ambrož)

Insurability of export credit risks in view of the economic theory (Tomáš Barči) INFO from the European Union, (Mgr. Miroslav Langhammer, Ing. Jana Pospíšilová) Communication of the Commission to the Committee for Risk Management

and Crisis Treatment in Agriculture ( Ing. Josef Čížek) ČAP professional library has extended its stock of books (Eva Trojanová, Jitka Bohmová) Good luck insurance company (Marie Kůrková) SISA (Miroslav Brůžek)

Czech Leasing Financial Association has balanced first three quarters of 2005 (eva) CEA Committee on insurance of atomic risks meeting in Prague (Petr Záruba) Insurance market has grown by 3,4 %: ČAP members' preliminary results

for the period 1-9/2005 (ČAP Press Release) Results of the 12,h annual competition "Czech Best Annual Report" (eva) Practice, Disputes, Standpoints: Amount of indemnity - Removing of defects concerning

note of issue (Vlasta Miklušáková) By wire (Eva Trojanová)

Big insured losses: Breakage of the Monolith for the Prague Castle (Josef Hrubeš) Appendix: Insurance Review year-long contents

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz