> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 10/2005

Záznam přidán/aktualizován: 11. únor 2009 v 11.25 hod.

Dozor by měl být všemi respektovaný úřad s přirozenou autoritou, říká Ing. Milada Staňková, ředitelka Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví

a penzijním připojištění (Eva Trojanová).............................................................................3

Pojišťovací zprostředkovatelé - vzděláváním k vyšší kvalitě služeb

(Tiskové' prohlášení CAP).....................................................................................................3

Pojistný trh v prvním pololetí roku 2005 (Tisková zpráva ČAP)..........................................4

Pojistný trh ČR v roce 2004 (Z Výroční zprávy ČAP)............................................................5

Český pojistný trh v roce 2004 ve srovnání s ostatním světem (RNDr. Ivo Mádr).............7

KPMG ČR zjistila: České banky zvyšují výdaje na boj proti praní špinavých peněz...........9

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek, Ing. Václav Kodiš, Mgr. Miroslav Langhammer).... 11

Kapitál a risk management v pojišťovně (Ing. Vladimír Pulchart, MBA)..........................12

Jubilant (red)..........................................................................................................................14

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................15

ČAP je proti návrhu zákona o úrazovém pojištění (Tiskovéprohlášení ČAP)..................15

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................16

Praxe, Spory, Stanoviska: Ušlý zisk při škodě na zdraví: lékařka

(JUDr. Jaroslava Sulcová)..................................................................................................17

Nepříjemnosti narušují vztahy pracovníků (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc.)...............18

Velké pojistné události: Smrt na tramvajové zastávce (Josef H rubeš)................................19

CONTENTS

Supervisory should be a generally respected and natural authority

An interview with M. Staňková - Director of Office of the State Supervision

in Insurance and Pension Fund (Eva Trojanová) Insurance intermediaries - Education provides higher quality of services

(ČAP Press Release) Insurance market in first half of year 2005 (ČAP Press Release) Insurance market in the Czech Republic in 2004 (From the ČAP Annual Report 2004) Czech insurance market in 2004 compared to other countries (Ivo Mádr) Findings of KPMG Czech republic: Czech banks increase expenses on fight against

money laundering INFO from the European Union (Josef Čížek, Václav Kodiš, Miroslav Langhammer) Capital and risk management in an insurance company (Vladimir Pulchart) From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) ČAP stands against the Bill on accident insurance (ČAP Press Release) By wire (Eva Trojanová) Practice, Disputes, Standpoints: Loss of profit concerning damage to health: The doctor

(Jaroslava Sulcová) Inconvenience impairs relationships among workers (Miroslav Stránský) Big insured losses: Death on the tram stop (Josef Hrabeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz