> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 4/2005

Záznam přidán/aktualizován: 11. únor 2009 v 11.26 hod.

Ochrana proti povodním: Evropská komise navrhuje jednotný postup EU

(Ing. Josef Čížek)...................................................................................................................3

Rakušané zvažují lepší zabezpečení pro případ povodní (Eva Svobodová)........................4

Solvency II a její důsledky pro řízení rizik v pojišťovnictví (Petr Slajchrt)........................5

Pojistný trh v roce 2004 posílil o 6,6 % (Tisková zpráva CAP)............................................6

Stanovisko ČAP k návrhu zákona o úrazovém pojištění (Tisková zpráva ČAP)................6

Aktuality z EU (kolektiv autorů).............................................................................................7

INFO z Evropské unie (Ing. Jana Pospíšilová, lng. Josef Čížek, Ing. Václav Kodiš,

Mgr. Miroslav Langhammer)..............................................................................................10

Komise CEA pro majetková pojištění (ML)........................................................................11

Azbestové škody a pojišťovny (lng. Václav Kodiš)...............................................................12

K problematice likvidace pojistných událostí (lng. Vladimír Pulchart) ............................14

První absolventi ministerských zkoušek pojišťovacích zprostředkovatelů

(Renata Farková, Eva Trojanová).......................................................................................15

Telegraficky (Eva Trojanová) ................................................................................................16

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................16

Česká republika hostitelskou zemí valné hromady Euralarmu (va)................................16

Komerční prezentace............................................................................................................17

Praxe, Spory, Stanoviska: Aktuální soudní rozhodnutí k věcné příslušnosti soudu

(JUDr. Vlasta Miklušáková)................................................................................................18

Zimní sporty a lyžování: Lyžování v Alpách (Vladimír Fuchs)...........................................18

Velké pojistné události: Požár zvonice kostela sv. Mikuláše (Josef H rubeš).......................19

CONTENTS

Flood protection: European Commission suggests uniform action of the EU

(Josef Čížek) People in Austria are considering better flood protection (Eva Svobodová) Solvency II and its consequences related to risk management in the insurance business

(Petr Slajchrt) Insurance market has strengthened by 6.6% in 2004 (CAP Press Release) ČAP statement on the Bill on accident insurance (ČAP Press Release) News from the European Union (Josef Čížek and Miroslav Langhammer) INFO from the European Union (Josef Čížek, Miroslav Langhammer and Jana Pospíšilová) CEA Commission for property insurance (ML) Asbestos losses and insurance companies (Vaclav Kodiš) As to the insurance loss assessment issue (Vladimir Pulchart) First certificate-holders have passed the ministry exam for insurance intermediates

(Renata Párková, Eva Trojanová) By wire (Eva Trojanová)

From among the new legal provisions (Jiřina Kotrbatá)

The Czech Republic - Host country to the Euralarm General Assembly (AGA) Commercial presentation Practice, Disputes, Standpoints: Recent judicial award on court incidence

(Vlasta Miklušáková) Big insured losses: Fire of the St. Nicolas church bell tower (Josef Hriibeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz