> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 1/2005

Záznam přidán/aktualizován: 11. únor 2009 v 11.29 hod.

Novoroční anketa (Eva Trojanová) .........................................................................................3

Zájem o konferenci k zákonu č. 38/2004 Sb. předčil očekávání (Eva Trojanová).............12

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kolrbatá).........................................................13

Tip do vaší knihovny: Zákon o pojistné smlouvě................................................................13

Iniciativy EU v pojišťovnictví a jejich dopad na tradiční praktiky oboru

(Ing. Vladimír Pulchan)......................................................................................................14

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................15

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek, Mgr. Miroslav Langhammer, Ing. Václav Kodiš).......16

Praxe, Spory, Stanoviska: Náhrada škody spočívající ve „ztrátě na leasingu"

(JUDr. Vlasta Mikhtšáková)................................................................................................18

Aktuality za zahraničí (OM).................................................................................................18

Velké pojistné události: Požár studentské kolonie na Letné (Josef Hrubeš).......................19

CONTENTS

New Year's survey (Eva Trojanová)

Interest in a broker law conference has surpassed expectations (Eva Trojanová)

From among the new legal provisions (Jiřina Kolrbatá)

Tip for your library: Act on Insurance Contract

EU initiatives in insurance and their impact on traditional practices in the branch

(Vladimir Pnlchart)

By wire (Eva Trojanová)

INFO from the European Union (Josef Čížek, Miroslav Langhammer, Václav Kodiš)

Practice, Disputes, Standpoints: Indemnity for a loss due to leasing (Vlasta Miklušáková)

News from abroad (OM)

Big insured losses: Fire of a student campus in Letná (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz