> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 8/2004

Záznam přidán/aktualizován: 11. únor 2009 v 11.46 hod.

Ohlédnutí za výročním zasedáním CEA 2004 (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)...................3

Evropské pojišťovny v Praze (Tisková zpráva CEA)..............................................................6

K výchozím podmínkám nových členských států EU (Ing. Vladimír Mráz).......................6

Výzvy pro české pojišťovny po rozšíření (Ing. Ladislav Bartoníček, MBA).........................7

Nový rámec regulace pojistitelů v El): Strategická výzva pro CEIOPS a IAIS

(Henrik Bjerre-Nielsen) ........................................................................................................8

Stabilní výsledky evropského pojišťovnictví v loňském roce (svo)...................................10

Předloha zákona o finančních konglomerátech je ve vládě - 2. část

(Ing. Václav Křivohlávek, CSc, JUDr. Jana Cechová, PhDr. Vladimír Přikryl)................11

Rovnost mužů a žen v přístupu k pojistné ochraně (Tisková zpráva ČAP).......................13

Aktuality ze zahraničí (OM).................................................................................................13

Mezinárodní konference na téma „Finanční systémy kandidátských zemí

po vstupu do Evropské unie" (doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.)....................................14

Krádeže vozidel v České republice a na Slovensku (JUDr. Vlastimil Pršal, Ph.D.)..........15

Asistenční případ (Ing. Lenka Paříková)..............................................................................16

Konference Benfieldu o posledních trendech v zajištění (Lukáš Čížek)............................16

Příspěvek k teorii rizikového managementu (prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.)...............16

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................17

Vývoj na světovém pojistném trhu v roce 2003 (doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc.)...........17

Praxe, Spory, Stanoviska: Nárok na půjčovné, jak o něm rozhodl soud

(JUDr. Vlasta Miklušáková)................................................................................................18

Akreditace Inspekčního orgánu AGA, s. r. o. (aga)...........................................................18

Velké pojistné události: Požár divadla Uránie (Josef Hrubeš)............................................19

Příloha: Výzkum trhu pojištění občanů ČR - 2004

CONTENTS

Looking back at the CEA 2004 Annual Meeting (Jaroslav Mesršmíd)

European insurance companies in Prague (CEA Press Release)

Starting conditions of the new EU member states (Vladimír Mráz)

Challenges for Czech insurance companies after the enlargement (Ladislav Bartoníček)

The new regulatory landscape for insurers: The strategic challenges for CEIOPS

and IAIS (Henrik Bjerre-Nielsen) Stable results of the European insurance industry last year (SVO) Bill on financial conglomerates has gone to the government - Part 2

(Václav Křivohlávek, Jana Čechová, Vladimír Přikryl) Equality of men and women related to insurance coverage (ČAP Press release) News from abroad International conference on „Financial systems in candidate states after entering

the European Union" (Eva Ducháčková) Theft of vehicles in the Czech Republic and Slovakia (Vlastimil Pršal) Assistance service case (Lenka Paříková)

Benfield conference on recent trends in reinsurance (Lukáš Čížek) Review: Contribution to the theory of risk management (Jaroslav Daňhel) From the new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá ) Development on the world insurance market in 2003 (Eva Ducháčková) Practice, disputes, standpoints: Title to the lending fee, as adjudged (Vlasta Miklušáková) Accreditation of the AGA, s. r. o. Inspection Body Fire of the Uránie theatre (Josef Hrubeš) Enclosure: The Czech Republic personal insurance market research 2004

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz