> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 5/2004

Záznam přidán/aktualizován: 12. únor 2009 v 11.18 hod.

Na shromáždění členů ČAP stanoveny hlavní úkoly a zvoleno nové prezidium

(Eva Trojanová).....................................................................................................................3

Nové úkoly pojišťoven podle zákona č. 47/2004 Sb. (Jiří Charypar) ...................................4

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbalá)...........................................................5

Informace k nové rubrice INFO z Evropské unie (Ing. Jaroslav Mesršmíd. CSc.).............6

Struktura Comité Européen des Assurances (CEA) (Ing. Josef Čížek)...............................6

Bezpečnost na silnicích a pojištění vozidel v EU (Ing. Jana Pospíšilová)............................7

INFO z Evropské unie (Ing. Josef Čížek, Ing. Jana Pospíšilová)...........................................8

Pojišťování vývozních úvěrů se státní podporou v podmínkách EU

(JUDr. Ing. Jana Ainnierlaanová).........................................................................................9

Nové limity u pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel? (Michal Škorpil) .... 10

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (Mgr. Robert Šťastný)..........................12

Výluky z pojištění odpovědnosti a regres {JUDr. Pavel Busta)..........................................13

Komerční prezentace............................................................................................................14

Daňové zvýhodnění životního pojištění po novele zákoa o daních z příjmu

(Ing. Jaroslav Kulhánek).....................................................................................................15

Pokrádežové systémy pro vyhledávání motorových vozidel (Ing. Zdeněk Veiner)............16

Telegraficky (Eva Trojanová).................................................................................................17

Praxe, Spory, Stanoviska: O významu písemných ujednání v činnosti

makléřských firem (JUDr. Vlasta Miklušáková)................................................................18

Brněnské výstaviště se zaměří na bezpečnost (eva)............................................................18

Aktuality ze zahraničí (Mik).................................................................................................18

Velké pojistné události: Požár Veletržního paláce (Josef Hrubeš).......................................19

CONTENTS

The CAP members, assembly set main objectives and elected a new presidium (Eva Trojanová) New objectives of insurance companies in respect of the Act No. 47/2004 Coll. (Jiří Charypar) From new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Information about the new column 'INFO from the European Union'

(Jaroslav Mesršmíd) Structure of Comité Européen des Assurances (CEA) (Josef Čížek) Security on roads and motor insurance (Jana Pospíšilová) INFO from the European Union (Josef Čížek. Jana Pospíšilová) Export credit insurance with state aid under EU conditions (Jana Ammerlaanová) New limits in respect of motor third party liability insurance? (Michal Škorpil) National strategy concerning the road traffic security (Robert Šťastný) Exclusions related to liability insurance and the redress (Pavel Busta ) Tax-preferred life assurance after the amendment of the income tax law

(Jaroslav Kulhánek) Counter-theft systems for retrieval of motor vehicles (Zdeněk Veiner) By wire (Eva Trojanová) Practice, disputes, standpoints: About the importance of written agreements concerning

the broking companies, activities (Vlasta Miklušáková) Brno exhibition ground will aim at security (eva) News from abroad (Mik) Big insured losses: The fire of the fair-trade palace (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz