> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 3/2004

Záznam přidán/aktualizován: 12. únor 2009 v 11.39 hod.

K novelám zákona o daních z příjmu (JUDr. Petr Poncar)..................................................3

Postavení životního pojištění v rámci finančních služeb v ČR (Ing. Rudolf Voborský).......5

Úspěšný start certifikace systémů řízení kvality (Ing. Miroslav Urban)..................................6

Jak dál v odškodňovaní pracovních úrazů a nemocí z povolání? (JUDr. Jiří Novotný).....7

Rovnost pohlaví v pojištění (CEA).........................................................................................8

Německá důchodová reforma (Ing. Ondřej Potů, Ph.D.).....................................................II

Poznámka k tzv. rovnému zacházení se ženami a muži v přístupu ke zboží a službám (rv).... 12

Návrat k základním principům pojišťovnictví (Ing. Vladimír Pulchart)...........................13

Společné jednání vedení AČPM a KOPM (Ing. Petr Knebl, JUDr. Stanislav Gluč)..........14

Asistenční případ: Nehoda v Thajsku (Vladimír Fuchs).....................................................14

Nové webové stránky ČAP na staré adrese (PhDr. Jan Kábrt)..........................................14

Právě vyšlo: Zajištěni a přenos rizik v pojišťovnictví...........................................................15

Uhoř Pepík II. se vrátil do své kašny (eva)..........................................................................16

Telegraficky (Eva Trojanová).................................................................................................16

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................16

Praxe, Spory, Stanoviska: Každá újma poškozeného není vždy škodou,

kterou je škůdce povinen uhradit (JUDr. Jaroslava Sulcová)...........................................17

Inzerce....................................................................................................................................18

Velké pojistné události: Český dům (Josef Hrubeš).............................................................19

CONTENTS

Discourse on the Income Tax Law (Petr Poncar)

Life assurance position in the structure of deposits (Rudolf Voborský)

Quality management systems certification performed by the ČAP Certification Institute

(Miroslav Urban) How to reassume in the workers' compensation settlements? (Jiří Novotný) Equality of genders in insurance (questions and answers) Reform of the German pension system (Ondřej Paul) Note to the so called equal men and women handling concerning access to goods

and services (Rudolf Voborský) Returning to the basic principles of insurance (Vladimir Pulchart) AČPM and KOPM managements common meeting Assistance case: Accident in Thailand (Vladimir Fuchs) New ČAP web sites at the old address (Jan Kábrt)

Just published: Cipra, T.: Reinsurance and transfer of risks in the insurance industry Pepík the eel has returned to his fountain in Česká pojišťovna yesterday (eva) By wire (Eva Trojanová) From new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) Practice, disputes, standpoints: Each prejudice is not always a loss to be settled

by the damaging party (Jaroslava Sulcová) Big insured losses: The Bohemian House (Josef Hrubeš)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz