> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 9/2003

Záznam přidán/aktualizován: 12. únor 2009 v 13.15 hod.

Pojistný trh České republiky v roce 2002 (Výroční zpráva ČAP).........................................3

Katastrovické povodně 2002 (Výročnízpráva ČAP)..............................................................5

Necelý rok po povodních - vyřízeno 91 % pojistných událostí (Tisková zpráva ČAP)......5

Kdo zaplatí napříště škody z ekologických katastrof? (Ing. Václav Zikán).........................6

Hodnocení rizik závažných havárií (Ing. Karel Pejchar)......................................................7

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbalá)...........................................................8

Pomocník pro oceňování povodňových rizik (va).................................................................9

Exposure Draft nového účetního standardu pro pojistné smlouvy

(RNDr. Jiří Fialka, Ph.D)....................................................................................................10

GERLING NCM se mění v ATRADIUS (eva)....................................................................11

K další novele zákona č. 56/2001 Sb. (JUDr. Pavel Bušla)..................................................11

Poolové pojištění osob (Ing. Filip Trojan).............................................................................12

Analýza a tendencie rozvoja poistného trhu v Brazílii (doc. Ing. Anton Komus, PhD.)......15

Při České asociaci pojišťoven byla ustavena Kancelář pro prevenci

pojistného podvodu (Tisková zpráva ČAP).......................................................................16

Evropský trh neživotního pojištění (Ing. Vladimír Pulchart)..............................................16

Asistenční případ: Případ Srí Lanka (Vladimír Fuchs).......................................................16

Námořní piráti zůstávají hrozbou (Michal Skorpil)............................................................17

Poznámka na okraj návrhu směrnice EK k rovnosti pohlaví (JK)...................................17

Asistenční případ: Operace v Chorvatsku (Vladimír Fuchs)...............................................17

Z české judikatury: Ukládání trestů u podvodných pojistných událostí

Z pojištění vozidel (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................................18

Povinné pojištění odpovědnosti u motorových člunů v Chorvatsku (Tisková zpráva ČAP)......18

Hádky na pracoviště nepatří (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc.).......................................19

Příloha: Majetkové pojištění a povodně (Výzkum ČAP)

CONTENTS

Insurance market in the Czech Republic in 2002 (ČAP Annual Report 2002)

Catastrophic floods 2002 (ČAP Annual Report 2002)

In less than a year after the floods - 91 % of insured losses settled (ČAP Press Release)

Who pays for losses from ecological catastrophes next time? (Václav Zikán)

Assesment of the severe accidents, risks (Karel Pejchar)

From new legal provisions (Jiřina Kotrbatá)

Flood risks assessment aider

Exposure Draft of the new accounting standard for the insurance contracts (Jiří Fialka)

GERLING NCM is changing in ATRADIUS

As to further amendment of the Act No. 56/2001 Coll. (Pavel Busta)

Pool insurance of persons (Filip Trojan)

Analysis and tendencies of the development of the Brazilian insurance market (Anton Koranš)

Office for the Insurance Fraud Prevention established with the Czech Insurance

Association (ČAP Press Release) European non-life insurance market (Vladimir Pulchart) Assistance service case: The Sri Lanka case (Vladimir Fuchs) Sea pirates remain a thread (Michal Skorpil)

Annotation to the EC directive proposal concerning the gender equality (JK) Assistance service case: Surgery in Croatia (Vladimir Fuchs) From among Czech legal awards: Punishment charged in respect of fraudulent insured

losses from motor insurance (Jiřina Kotrbalá) Motor boat obligatory TPL insurance in Croatia (CAP Press Release) Quarrels do not pertain to the work place (Miroslav Stránský) Enclosure: Property insurance and the floods (ČAP Research)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz