> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 8/2003

Záznam přidán/aktualizován: 12. únor 2009 v 13.17 hod.

„Víš-li, že se ti nic nestane, nepojišťuj se. Když to však nevíš, pojisti se dobře!"

(Eva Trojanová) ....................................................................................................................3

Regulace a dozor nad finančními trhy: Finanční dozor v pojišťovnictví a penzijním připojištění:

Vývoj názorů na integraci dozoru nad finančními trhy (lng. Jaroslav Šulc, CSc.)........5

Regulátor nebo státní dozor v pojišťovnictví a penzijním připojištění?

(lng. Václav Křivohlávek, CSc.)............................................................................................8

Ke státnímu dozoru nad soukromými pojišťovnami (prof. lng. Jaroslav Vostalek, CSc.) ... 11

K dalšímu vývoji regulace a státního dozoru v pojišťovnictví

(lng. Jaroslav Mesršniíd, CSc.)...........................................................................................12

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Koírbatá).........................................................14

Registrace provozovatelů pultů centralizované ochrany (PCO) (lng. Zdeněk Veiner).....15

Mezinárodní konference „Pojištění a ochrana majetku v ČR a EU"

(doc. RNDr. Milan Šulista, CSc.)........................................................................................17

Telegraficky (Eva Trojanová) ................................................................................................18

Požadavky na profesi pracovníka bezpečnostní služby v Evropě (ZV)............................19

Benfield uspořádal v Praze konferenci o zajištění (LČ).....................................................19

CONTENTS

You don't need to be insured if you know that nothing is going to happen.

If you do not know it, get good insurance! (Eva Trojanová) Regulation and supervision of financial markets: Financial supervision in insurance and pension supplementary insurance:

Development of views on the integration of financial markets' supervision

(Jaroslav Sulc)

State supervision of the insurance industry and pension supplementary insurance

(Václav Křivohlávek)

As to the state supervision of private insurance companies (Jaroslav Vostatek)

As to further development of the insurance industry regulation and state supervision

(Jaroslav Mesršmíd) From new legal provisions ( Jiřina Kotrbatá)

Registration of the operators of the centralized protection control desks (Zdeněk Veiner) "Property Insurance and Protection in the Czech Republic and the EU" international

conference (Milan Šulista) By wire (Eva Trojanová)

Security service personnel professional requirements in Europe (ZV) Benfield organized a conference on reinsurance (LC)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz