> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 7/2003

Záznam přidán/aktualizován: 12. únor 2009 v 13.18 hod.

ČAP a prevence škod (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)............................................................3

Program Ministerstva vnitra a Policie ČR „Bezpečná lokalita" - nástroj k ochraně

■ majetku v ČR (Mgr. Miloslav Koudelný)............................................................................4

Strategie dalšího rozvoje Certifikačního institutu ČAP (Ing. Miroslav Urban).................5

Co se skrývá za dveřmi Certifikačního institutu ČAP? (Ing. Zdeněk Veiner).....................6

Pojištění a ochrana majetku (Eva Trojanová).......................................................................8

Systém řízení kvality (Ing. Zdeněk Veiner)...........................................................................10

Cesta do EU v oboru požárně bezpečnostních zařízení (Ing. Pavel Rybář)......................11

Pyramida bezpečnosti (Ing. Vladimír Bayer).......................................................................13

Co nového v Asociaci technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm?

(Ing. Václav Nepraš)............................................................................................................14

Zabezpečovací zařízení má smysl jen tehdy, když se používá (Eva Trojanová)................15

Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky (JUDr. Jiří Kameník).....16

Představujeme vám: Českou komoru samostatných likvidátorů pojistných událostí (eva)......16

Jednotný systém zkoušení a certifikace MZS (Ing. Petr Koktán).......................................17

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................18

Telegraficky (Eva Trojanová) ................................................................................................19

Aktuality ze zahraničí (OM).................................................................................................19

CONTENTS

ČAP and the loss prevention (Jaroslav Mesršmíd)

Ministry of Internal Affairs and Police of the CR "Safety Neighbourhood"

Program - Property protection instrument in the Czech Republic (Miloslav Koudelný) Further development strategy of the ČAP Certification Institute (Miroslav Urban) What is hidden behind the ČAP Certification Institute doors? (Zdeněk Veiner) Property Insurance and Protection (Eva Trojanová) Quality assurance system (Zdeněk Veiner)

Journey to the EU in the fire protection machinery sphere (Pavel Rybář) Security pyramid (Vladimir Bayer) What's new in the Gremium Alarm Technical Security Services Association

(Václav Nepraš) Security systems are efficient only if used (Eva Trojanová) Private Security Services Association of the Czech Republic (Jiří Kameník) Introducing: Czech Chamber of Independent Loss Assessors (eva) Unified testing and certification system of Mechanical security systems (Petr Koktán) From new legal provisions (Jiřina Kotrbatá) By wire (Eva Trojanová) News from abroad

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz