> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 3/2002

Záznam přidán/aktualizován: 12. únor 2009 v 14.16 hod.

Účetní pojišťovny ve vlastní šťávě (Ing. Ladislav Korobczuk)...............................................3

Neuralgický bod ekonomiky pojišťoven: tarifní rovnováha

(doc. Ing. Jaroslav Daňhel. CSc.).........................................................................................5

Možné cesty dalšího vývoje v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

(JUDr. Ing. Jakub Hradec)....................................................................................................6

Až třetinu odcizených vozidel tvoří pojistné podvody (Eva Trojanová)..............................7

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kolíbala).........................................................10

Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (JUDr. Pavel Busta)......................................11

EGAP - dynamika a kvalita úvěrového pojištění se státní podporou roste

(Ing. Arnošt Böhm, CSc.)....................................................................................................12

Vzdělávání v České asociaci pojišťoven (PhDr. Jitka Bóhmová)........................................14

K novým právním úpravám pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu

při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (JUDr. Jiří Novotný)..............................15

Vzdělávání zaměstnanců v pojišťovnictví na MU v Brně (Ing. Svatopluk Nečas)............15

Certifikát garance kvality AGA (Bc. Zdeněk Štěpánek)......................................................16

Praha oslavila svatbu holandského korunního prince (eva)..............................................16

Registrace u CI CAP = záruka kvality (Ing. Zdeněk Veiner)..............................................17

Recenze: Kriminalistika (VP), Obchodněprávní smlouvy (JŠ)..........................................17

Z české judikatury (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................................18

Telegraficky (eva)..................................................................................................................18

Aktuality ze zahraničí (Mik).................................................................................................18

Inzerce....................................................................................................................................19

CONTENTS

Insurance companies' accountants stewed in their own juice (Ing. Ladislav Korobczuk)

Neuralgic spot in insurance economics: the rating balance (doc. Ing. Jaroslav Daňhel CSc.)

Possible ways of future evolution in MTPL insurance (JUDr. Ing. Jakub Hradec)

Up to a third of stolen cars corresponds to insurance fraud (Eva Trojanová)

From new legal provisions (JUDr Jiřina Kotrbatá)

Improving drivers' professional abilities (JUDr. Pavel Busta)

EGAP - growing dynamics and quality of credit insurance with state support

(Ing. Arnošt Böhm, CSc.) Education at the ČAP (PhDr. Jitka Bohmová) Notes to legislative amendments dealing with the insurance of employers' liability

for accidents at work or occupational illnesses (JUDr. Jiří Novotný) Training of insurance industry employees at the Masaryk University in Brno

(Ing. Svatopluk Nečas) AGA quality guarantee certification (Bc. Zdeněk Štěpánek) Prague celebrated the marriage of Dutch crown prince (eva) Registration at CI ČAP = guarantee of quality (Ing. Zdeněk Veiner) Book review

Selected Czech court awards (JUDr. Jiřina Kotrbatá)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz