> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 2/2001

Záznam přidán/aktualizován: 13. únor 2009 v 08.51 hod.

Životní pojištění má zelenou................................................................................................3

Výběr ze statistik...................................................................................................................4

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatd)......................................................... 5

Změny ve vedení Allianz.......................................................................................................6

Povodně-jak dál? (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)..............................................................7

Pohled zajišťoven na problematiku povodní (doc. RNDr. Milan Šulista, CSc.)................. 8

Strategie povodňové ochrany a její naplňování (RNDr. Pavel Punčochář, CSc.)............ 10

Systém povodňové ochrany v ČR a jeho mezinárodní souvislosti

(Ing. Jaroslav Kinkor)....................................................................................................... 12

Přírodní katastrofy v roce 2000 (čil)................................................................................. 13

Evropská unie a světový pojistný trh (Ing. Jin Janata).................................................... 15

Recenze: Matematika cenných papírů (va).......................................................................... 16

Pojistné podvody: Případ fingované havárie sportovního vozu (JUDr. Aleš Čermák)...... 16

Požární prevence z pohledu mezinárodní konference VdS (Ing. Pavel Rybář)............... 17

Sdělení Ministerstva financí a Českého statistického úřadu ve věci přidělování identifikačních čísel fyzickým osobám, které vykonávají zprostředkovatelskou

činnost v pojišťovnictví................................................................................................... 18

Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře................................................. 19

Telegraficky.......................................................................................................................... 19

CONTENTS

Life insurance has a green light

Statistical Data Selection

From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatd)

Personal Changes in Allianz

Floods-what next? (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)

Floods problems - view of reinsurance companies (doc. RNDr. Milan Suli sta, CSc.)

Floods Protection Strategy and its fulfilment (RNDr. Pavel Punčochář, CSc.)

Floods Protection System in the Czech Republic within international context

(Ing. Jaroslav Kinkor) Natural Catastrophes in 2000 (čti)

European Union and world insurance market (Ing. Jiří Janata) Review: Math of securities (va)

Insurance fraud: Case of a fake accident of a sports car (JUDr. Aleš Čermák) Fire Prevention as viewed by International Conference VdS (Loss Prevention)

(Ing. Pavel Rybář) Communication from the Ministry of Finance and the Czech Statistical Office

on Allotment of the Identification Codes to Natural Persons performing Intermediary

Activity in Insurance Communication from the Office of the Pool for Suretyship in case of Insolvency

of Tour organizers By Telegraph (Eva Trojanová)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz