> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 8/2000

Záznam přidán/aktualizován: 13. únor 2009 v 12.11 hod.

Držme poslancům palce (Marek Vích)....................................................................................3

Životní pojištění - nedílná součást systému zabezpečení občanů ve staří

a při nepříznivých sociálních situacích (Jaroslav Dostal. CSc.).......................................4

V anketě PO na otázky ohledně životního a důchodového pojištění, nabízeného

komerčními pojišťovnami odpovídá poslanec Zdeněk Kořistka.......................................6

Výsledky výzkumu skupinového životního pojištění...........................................................6

Ohlédnutí za konferencí „Úloha public relations v pojišťovnictví" (PhDr. Jan Kúbn).....7

Co (mimo jiné) nabízí - a jak vám může pomáhat public relations? (JiříHrabovský) ... 12

Koncepcia regulácie finančného trhu SR (Ing. Michal Horváth).......................................13

Pojistný trh a některé otázky jeho dalšího vývoje (Ing, Jiří Janata, CSc.)........................15

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá).........................................................17

Situace na světovém zajišťovacím trhu v roce 1999 ( Michal Škorpil)...............................18

Certifikační institut CAP (Ing. Zdeněk Veiner)....................................................................19

Telegraficky (Eva Trojanová)................................................................................................19

CONTENTS

Let us watch our MP s keeping our fingers crossed (Marek Vích)

Life insurance - an integral part of the social security system for old age

and adverse social situations (Jaroslav Dostal, CSc.) Participating in a PO poll, a MP answers to questions on life and pension insurance

offered by commercial insurers Zdeněk Kořistka Results of research on group life insurance Looking back at the conference „Role of public relations in insurance"

(PhDr. Jan Kdbrt) What do public relations offer (among other things) - and how can it help you

(Jiří Hrabovský) Outline of financial market regulation in the Slovak Republic (Ing. Michal Horváth) The insurance market nad some issues regarding its future development

(Ing. Jiří Janata) From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá) Situation on world reinsurance market in 1999 ( Michal Škorpil) CAP Certification Institute (lug. ZdeněkVeiner) By telegraph (Eva Trojanová)

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz