> Obsahy časopisů pro ESF

Pojistný obzor – 6/2000

Záznam přidán/aktualizován: 13. únor 2009 v 12.17 hod.

Životní pojištění a bankopojištění (Ing. Jaroslav Klapal)....................................................3

Proč podporovat rozvoj životního pojištění v ČR (PhDr. Jan Kdbrt)................................4

Tiskové sdělení ČAP k Osvědčení o akreditaci CI ČAP....................................................4

Penzijní připojištění České republiky (Ing. Václav Křivohldvek, CSc.)..............................5

Daňové motivace - standardní nástroj při reformách penzijních systémů

(Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)............................................................................................7

Zaměstnanecké penze v centru pozornosti EU (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.)................8

Posláním statistiky je vytvářet pravdivý, srovnatelný a použitelný obraz

této republiky (Eva Trojanová)..........................................................................................9

Z nových právních předpisů (JUDr. Jiřina Kotrbatá)........................................................ 10

Návrh směrnice Evropské unie o elektronickém obchodu (Ing. Josef Čížek)................. 11

Změny ve vedení Allianz pojišťovny, a.s. (kv).................................................................... 12

Význam podnikových systémů environmentálního managementu pro pojišťovnictví

(Ing. Zuzana Kabinová)..................................................................................................... 13

„Fabka" stále nedobytnější (et) .......................................................................................... 15

Škody na čelních sklech versus povinné ručení (JUDr. Pavel Busta)............................... 16

Pojištění komerční kriminality (Michal Škorpil)................................................................ 17

Soutěž „Firemní médium roku 2000"................................................................................ 17

Ad Prezidium ČAP pro období 2000-2002....................................................................... 18

Tiskové sdělení ČAP k jednání vlády ČR k návrhu zákona o daních z příjmů............. 18

Telegraficky (Eva Trojanová)............................................................................................... 18

Být úspěšný (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc.).................................................................. 19

CONTENTS

Life insurance and bankassurance (Ing. Jaroslav Klapal)

Why support the development of life insurance in the Czech Republic (PhDr. Jan Kdbrt)

Czech Insurance Association press release

Complementary pension insurance in the Czech Republic (Ing. Václav Křivohldvek, CSc.)

Tax incentive - standard instrument for pension system reforms

(Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) Employees' pensions central to the EU attention (Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.) The mission of statistics is to create an image of this republic that is true, comparable

and useful (Eva Trojanová) From new legal provisions (JUDr. Jiřina Kotrbatá)

Draft of European Union directive on electronic commerce (Ing. Josef Čížek) Changes in the management of Allianz pojišťovna, a.s. (kv) Significance of company systems of environmental management for the insurance

industry (Ing. Zuzana Kubínová) „Fabka" lock ever safer (Eva Trojanová)

Damage to windscreen vs. MTPL insurance (JUDr. Pavel Busta) Insurance against white-collar crime (Michal Škorpil) Company media in 2000

On the article „The ČAP Executive Board for the 2000-2002 period" Czech Insurance Association press release By telegraph (Eva Trojanová) To be successful (doc. Ing. Miroslav Stránský, CSc.) Supplement: Insurance products on offer by the ČAP member companies

zobrazit naskenované PDF


SVI | Seznam časopisů odebíraných v knihovně | Katalog | www-svi@econ.muni.cz